Stop zbytečné přehradě

Události

Přehled událostí

Chronologie

Události 2022

6. 5. 2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL, odbor výstavby a územního plánování, vydal usnesení číslo 277/2022, kterým p ř e r u š u j e řízení zahájené na žádost o vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb nazvaného: „I/45 Nové Heřminovy-Zátor, I.etapa“. Zdůvodnění má 10 stran textu. Lhůtu pro potřebná doplnění žádosti stanovil úřad do 31. 12. 2022. Dokument 
zde.

15. 6. 2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství zahájil stavební řízení ve věci povolení stavebního záměru nazvaného „Levobřežní silnice, OHO“. Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci od obratiště na hranici k. ú. Nové Heřminovy s k. ú. Čaková po začátek stykové křižovatky do rozvojové zóny Čaková, celková délka tohoto objektu je cca 1,510 m. Dokument 
zde. Doplnění zde.

Žádost o toto stavební povolení podalo Povodí Odry už 14. 3. 2022 na místně příslušný Městský úřad Krnov, ale tento požádal KÚ MSK, aby z důvodu podjatosti MÚ Krnov pověřil jiný věcně příslušný správní orgán. KÚ MSK pověřil svým usnesením z 5. 5. 2022 MÚ Bruntál. Tato informace je předmětem doplnění Oznámení o vyhlášení stavebního řízení ze dne 22. 6. 2022.

19. 8. 2022
V obci se konal 11. ročník festivalu „Rockem proti přehradě“

24. 9. 2022
V komunálních volbách získala protipřehradová sdružení pět mandátů z devíti.

19. 9. 2022
Na zasedání nového zastupitelstva byla zvolena novou starostkou obce Nové Heřminovy paní Michaela Hermanová, přestože její sdružení získalo jen tři mandáty z devíti. Ze stejného sdružení byl zvolen i místostarosta. O tento neobvyklý výsledek se postaral jeden ze zastupitelů protipřehradové koalice, který ihned po volbách své sdružení opustil a přešel k protistraně.
Dosavadní starosta Ludvík Drobný v těchto volbách do zastupitelstva nekandidoval.

12. 12. 2022
se uskutečnilo první jednání nového zastupitelstva obce Nové Heřminovy se zástupci Povodí Odry. Nejzásadnějším a nejpřekvapivějším výstupem z tohoto jednání je informace, že Povodí už nepočítá s odvedením odpadních vod z Nových Heřminov do plánované čistírny v Zátoru. O tomto záměru dlouhá léta odmítali zástupci Povodí jednat, přestože byli na nesmyslnost tohoto řešení upozorňování zastupiteli Nových Heřminov. Jako zdůvodnění této změny postoje měli zástupci Povodí Odry uvést, že nízký počet obyvatel Nových Heřminov takové řešení nevyžaduje. K tomu lze jen dodat, že v době přípravy záměru odvedení kanalizace do Zátoru bylo v obci Nové Heřminovy obyvatel ještě o jednotky méně. Poslední otázkou zůstává, kolik zaplatilo Povodí Odry z veřejných peněz firmě AQUTIS za přípravu projektu, který byl teprve před rokem dokončen.

19. 12. 2022
Nové obecní zastupitelstvo se na svém zasedání dopustilo prvního porušení zákona, konkrétně Zákona o místním referendu. Stále platné referendum z roku 2008 zavazuje zastupitele vystupovat vždy proti demolici budov v souvislosti se stavbou přehrady a tzv. doplňkových opatření a ve všech správních, případně soudních řízeních v této věci vystupovat vždy proti realizaci tohoto záměru. Na dnešním zasedání zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene potřebného k realizaci přeložky nízkého napětí. Přeložku realizuje firma ČEZ Distribuce na žádost Povodí Odry, které se v jejím zdůvodnění odkazuje na stavbu VD Nové Heřminovy a doplňková opatření. Konkrétně se jedná o odstranění konzoly, která je součástí rozvodů NN a je umístěna na budově č. p. 126. Tato budova je v majetku Povodí Odry a je určena k demolici. O její demolici usiluje Povodí Odry už několik let, ale postoj minulého zastupitelstva obce jim v tom bránil. Usnesení v této věci bylo přijato i přes upozornění bývalého starosty, že se jedná o porušení zákona.

Přehled událostí 2021

25. 1. 2021
Obec Nové Heřminovy obdržela oznámení o zahájení územního řízení k Vodnímu dílu Nové Heřminovy a souvisejícím objektům. Řízení zahájil MÚ Krnov, stavební úřad. Povodí Odry předalo dokumentaci k tomuto řízení v prosinci 2017. Obec i někteří občané využili svého práva uplatnit námitky k předložené dokumentaci ve lhůtě do 18. 3. 2021.

19.7.2021
Obec obdržela od projekční firmy AQUATIS, s. r. o. žádost o vyjádření k technické infrastruktuře pro Spojené územní a stavební řízení na akci Kanalizace Nové Heřminovy – Zátor, OHO, I. etapa.  Žádost 
zde.

9. 8. 2021
Obec obdržela Usnesení KÚ Ostrava, kterým vyhovuje naší námitce podjatosti MÚ Krnov a pověřuje Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, věcnou příslušností k provedení a dokončení řízení ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“. Dokument 
zde.

20. 8. 2021
V obci se konal jubilejní 10. ročník festivalu „Rockem proti přehradě“.

16. 11. 2021
Obec obdržela od projekční firmy AQUATIS, s. r. o. žádost o vyjádření ke stavbě „Kanalizace Nové Heřminovy-Zátor, OHO, I. etapa“ včetně kompletní projektové dokumentace. Žádost zde.

Tento bod bude zajímavý v následujícím roce, až bude obec komentovat zrušení tohoto záměru ze strany Povodí, zvláště bude zajímavá otázka na cenu tohoto projektu a důvod nového postoje, když se žádné okolnosti za posledních nejméně 10 let nezměnily a když obec proti tomuto záměru po celou dobu protestovala.

 

Přehled událostí 2020 

11. 6. 2020
Od posledního setkání obce Nové Heřminovy se zástupci Povodí Odry v červenci 2019 se zdánlivě nic neděje, ale není tomu tak. To hlavní se aktuálně odehrává v Poslanecké sněmovně, kde je projednávána novela zákona o liniových stavbách, kam byla přidána i přehrada Nové Heřminovy. Už to nebudou jen ty otravné neziskovky, případně nespolupracující jednotlivci, ale i řádně zvolená zastupitelstva, kdo ztratí možnost bránit své území a zájmy. Hezký článek k plánovaným přehradám naleznete v tomto odkaze.

14. 8. 2020
V Nových Heřminovech se uskutečnil už devátý ročník festivalu „Rockem proti přehradě“, který pořádá místní Spolek Obava. Bližší informace 
zde.

28. 10. 2020
Minulý týden Povodí Odry opět rozvířilo mediální prostor tématem přehrady. Nejkontroverznější je reportáž odvysílaná veřejnoprávní 
Českou televizí.

Následující komunikaci mezi Ivo Dokoupilem z Hnutí Duha Jeseníky a redakcí ČT Ostrava naleznete ve složce 
„Záměr výstavby přehrady„.

30. 10. 2020
Povodí Odry vydává další číslo svého občasníku „Vodohospodáři informují“. Tentokrát je téměř celý dvojlist věnován informaci, že připravují revitalizaci a úpravy řeky v úseku pod nádrží Nové Heřminovy a také v obcích Zátor, Brantice a Kostelec-Krnov. Je velká škoda, že s tím nezačali podle původního harmonogramu, tedy v roce 2012. Při jednáních s Povodím Odry je k tomuto opakovaně vyzývala obec Nové Heřminovy. To jen paní starostka Zátoru, neúnavná bojovnice za likvidaci nejprve celých Heřminov, později alespoň části, přispěla svými obvyklými apely na občany a vedení Nových Heřminov. Jako by to byla vina obce, že se vše kolem přehrady stále jen komplikuje a odkládá. Kolikrát asi paní starostka apelovala na Povodí Odry, aby se pustili do tohoto úseku a nečekali na přehradu? Nemusela by pak ani ona, ani občané Zátoru zažívat strach z tak malé povodně, jaká zde byla letos v říjnu. Plánovaná opatření, která Povodí „začíná připravovat“, by totiž poskytla Zátoru i dalším natolik nadstandardní ochranu, že by se stavba samotné nádrže ukázala být zbytečná. A tady je možná skrytá pravá příčina dosavadní neochoty tento úsek řešit.

28. 11. 2020
Na začátku listopadu vydalo Ministerstvo zemědělství tiskovou zprávu, že vláda schválila zahájení přípravy záměru přivaděče k posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry. Vodu bude přivaděč odebírat z prostoru existující kaskády vodních děl Slezská Harta – Kružberk na řece Moravici. V článku zveřejněném v Deníku pak tiskový mluvčí MZe doslova uvádí: „V povodí Odry existuje bilanční nadbytek povrchové vody se 100 procentním pokrytím dodávek současným odběratelům i budoucím požadavkům, včetně přihlédnutí k probíhajícím klimatickým změnám. Prověřovaný převod této vody do povodí Horní Moravy je dlouhodobě udržitelný“. Už řadu let slyšíme, že přehrada Nové Heřminovy bude významným příspěvkem v boji proti suchu, zvláště s ohledem na riziko očekávaných klimatických změn, ale výše uvedený záměr a jeho zdůvodnění tento argument úplně vyvrací

 

Přehled událostí 2019 

17. 1. 2019
Jak bylo dohodnuto na prosincovém zasedání zastupitelstva obce Nové Heřminovy, uskutečnila se 17. ledna schůzka zastupitelů obce se zástupci Povodí Odry, v čele s generálním ředitelem ing. Pagáčem a vedoucí Odboru územního plánování Krajského úřadu MSK, ing. arch. Vinklárkovou. Jak bylo předem dohodnuto, týkala se schůzka především nedávno potvrzené platnosti Zásad územního rozvoje MSK (ZÚR) a návaznosti na tvorbu nového územního plánu obce. Toto setkání bylo první od července 2017.

5. 3. 2019
Uskutečnila se další schůzka zastupitelstva obce Nové Heřminovy se zástupci Povodí Odry a zástupci projekční firmy Aquatis Brno. Celé jednání bylo věnováno detailům projektu především v centrální části obce, možnosti zachování obloukového mostu a zástavby v jeho blízkosti.

7. 3. 2019
Zastupitelstvo Obce Nové Heřminovy na svém zasedání neschválilo zahájení tvorby nového územního plánu. V závěrečné diskusi starosta navrhl možnost tolerance plánované přehrady obcí výměnou za vybudování obchvatu celé obce bez etapizace, tedy před stavbou přehradní hráze, pokud s tím většina občanů bude souhlasit. Návrh byl přijat ředitelem Povodí Odry kladně, v následujícím telefonickém rozhovoru byl starosta vyzván ing. Pagáčem k zaslání tohoto návrhu ministru zemědělství.

20. 3. 2019
Starosta obce Nové Heřminovy obeslal všechny občany dopisem s dotazem, zda souhlasí s návrhem tolerance plánované přehrady výměnou za už jednou slíbený a následně zrušený obchvat celé obce bez etapizace. Občané odpovídali vyplněním anketního lístku. Lístky byly 25.3. sečteny, ze 158 účastníků ankety bylo 155 pro a 3 proti.

28. 3. 2019
Starosta obce Nové Heřminovy odeslal dopis s výše uvedeným návrhem ministrovi zemědělství ing. Tomanovi. Text dopisu najdete zde.

8. 4. 2019
Vláda projednala Informaci o zabezpečení finančních prostředků na realizaci stavby přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa. Vypracování této informace bylo uloženo ministrům dopravy, zemědělství a financí usnesením vlády v roce 2017. Z informace vyjímáme podstatné odstavce:

Vzhledem k výše uvedenému stavu přípravy, kdy zatím není jasný termín zahájení realizace silniční stavby ani stavby vodního díla a zajištění finančních prostředků se v současné době jeví jako předčasné, připravilo Ministerstvo dopravy s Ministerstvem zemědělství zatím pouze informaci pro členy vlády o aktuálním stavu přípravy silniční stavby. Předpokládané náklady budou v dalších stupních přípravy dále upřesňovány.

Citovaným usnesením vlády uložený návrh na zabezpečení účelových finančních prostředků na realizaci stavby přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa, bude vládě předložen v době, kdy bude znám termín zahájení realizace předmětné přeložky, který je rovněž závislý na termínu zahájení realizace samotného vodního díla, a upřesněna výše finančních prostředků pro realizaci přeložky.

11. 4. 2019
Uskutečnila se další schůzka zastupitelů obce Nové Heřminovy se zástupci Povodí Odry, tentokrát přímo v terénu a za účasti některých přímo dotčených občanů. Opět byl nejžhavějším tématem budoucí osud obloukového mostu a tří nemovitostí v jeho blízkosti. Na závěr tohoto setkání se generální ředitel Povodí Odry, ing. Pagáč, s heřminovskými zastupiteli rozloučil s tím, že je to jeho poslední návštěva, protože v květnu ve funkci končí.

28. 4. 2019
Česká televize odvysílala premiéru už třetího pořadu z cyklu Nedej se, který se věnuje problematice přehrady v Nových Heřminovech. Přehrát si jej můžete zde.

30. 4. 2019
Do schránek obdrželi občané Nových Heřminov po delší odmlce první letošní číslo tiskoviny Povodí Odry „Vodohospodáři informují“. Vysvětlení odmlky lze nalézt na konci poslední stránky. Periodicita vydávání je 3x za rok. V minulém – volebním – roce to bylo 6x za rok. Ve volebním roce jistě Povodí Odry nechce ovlivňovat rozhodování voličů. 

30. 4. 2019
Starosta obce Nové Heřminovy obdržel odpověď na svůj dopis ministrovi zemědělství ze dne 28. 3. 2019 od náměstka ministra ing. Aleše Kendíka. Text najdete zde.

9. 5. 2019
Starosta obce Nové Heřminovy odpověděl náměstkovi ministra ing. Aleši Kendíkovi na dopis z 30. 4. 2019. Plný text odpovědi najdete zde.

3. 6. 2019
Vláda projednala další zprávu o stavu přípravy protipovodňových opatření na horní Opavě. Současně vláda schválila požadavek na dalších 305 milionů korun na přípravné práce v období 2020 až 2022. Výstavba je podle tohoto materiálu plánována na roky 2022-2027. Novinkou je v tomto materiálu zařazení provizorního levobřežního obchvatu přehradní hráze v ceně 100 milionů korun. S touto novinkou obec Nové Heřminovy seznámili zástupci Povodí Odry na posledním jednání 11. dubna tohoto roku. Ovšem prezentovali ji jako nápad, který mají zatím pouze ve svých hlavách. Že se objeví za pár týdnů v materiálu pro vládu a dokonce je ihned schválen, je obdivuhodná rychlost. Každopádně je z tohoto nápadu vidět naprostá nedůvěra ve schopnost nebo ochotu Ministerstva dopravy vybudovat pravobřežní přeložku silnice I/45 do roku 2022.

Usnesení vlády je zveřejněno zde.

23. 7. 2019
Uskutečnilo se další jednání zastupitelů obce Nové Heřminovy se zástupci Povodí Odry. Byl zde představen nový generální ředitel ing. Jiří Tkáč a nový technický ředitel ing. Břetislav Tureček. Jistým překvapením byl potvrzený odchod bývalého technického ředitele ing. Březiny, který se aktivně věnoval přípravě kontroverzního projektu protipovodňové ochrany na horní Opavě od samého počátku. Malým překvapením byla také velikost delegace Povodí Odry, která se dostavila v počtu šesti osob z nejvyššího vedení.

Projednán byl zápis z minulého jednání a byla ponechána jakási naděje k požadavku obce na zachování obloukového mostu a tím i současného přístupu veškeré dopravy do této pravobřežní části obce. Na další požadavek zachování tří obytných domů v této lokalitě bylo odpovězeno kromě argumentu z minulých jednání, že „co bylo vykoupeno, musí být zbouráno“ dalším argumentem, že tyto domy stojí v záplavové zóně stoleté vody. Pokud bychom se měli řídit tímto novým argumentem, byla by určena ke zbourání většina nemovitostí. Právě plánovaná protipovodňová opatření však mají všechny domy včetně těchto tří ze zátopové zóny vyjmout.

Zástupci obce na jednání vznesli také požadavek, aby se příští schůzky zúčastnili i zástupci ŘSD.

16. 8. 2019
V Nových Heřminovech se uskutečnil už osmý ročník festivalu „Rockem proti přehradě“, který pořádá místní Spolek Obava. Více informací zde.

Přehled událostí 2018

 

1. 2. 2018
Krajský úřad doručil obci Nové Heřminovy
Vyrozumění o pokračování správního řízení; výzvu k odstranění nedostatků žádosti, ke všem čtyřem řízením o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

5. 3. 2018
Povodí Odry zahájilo předvolební kampaň vydáním propagandistické tiskoviny. Je zřejmé, že po zkušenosti z let 2010 a 2014 nechtějí nic ponechat náhodě. V textech je opět řada zkreslení a lží. Největší důvod reagovat má ing. Čermák. Obec Nové Heřminovy je obviněna, jako už po kolikáté, z toho, že  odmítla žádost o vyhlášení referenda. Jak to bylo doopravdy dokládají aktuality z konce roku 2013 a začátku roku 2014.

Obec je v případě splnění podmínek žádosti o referendum ze zákona povinna toto vyhlásit. Povodí má vůbec zvláštní přístup k výkladu zákonů. Referendum, které proběhlo v roce 2008 v souladu se zákonem, je platné a nemá smysl dále rozebírat, kolik lidí hlasovalo a jak hlasovalo. Zpochybňování tohoto výsledku je zpochybňováním samotného zákona.

Za méně významnou maličkost lze považovat kouzlení s čísly o počtu ohrožených obyvatel. Už několik let se tento údaj ustálil na počtu 6000 lidí, což je stále uvedeno i na stránkách Povodí Odry. Pro potřeby nové tiskoviny se to asi zdálo málo, tak redakce 10 000 osob prostě přidala.

17. 4. 2018
Starostu obce Nové Heřminovy oslovil telefonicky vedoucí Odboru životního prostředí KÚ MSK ve věci plánované návštěvy ministra zemědělství, ministra životního prostředí a možná i premiéra během výjezdu vlády do MSK. Následující den se ozvala tisková mluvčí Povodí Odry, aby dojednala návštěvu na OÚ Nové Heřminovy po technické stránce (výběr vhodných prostor, zajištění občerstvení, ověření možnosti použít dataprojektor a pod.).

19. 4. 2018
Starosta obce Nové Heřminovy po důkladném zvážení a po poradě se svými spolupracovníky zrušil organizaci návštěvy v režii Povodí Odry a oznámil krajskému úřadu, že je připraven setkat se s ministry nebo premiérem, budou-li o to stát, ale bez účasti Povodí Odry.

21. 4. 2018
V souvislosti s návštěvou vlády v MSK vznikl v obci Nové Heřminovy tříčlenný petiční výbor. Text petice je zveřejněn ve složce různé v dokumentech na těchto stránkách. Peticí je vláda vyzývána k pozastavení příprav výstavby přehrady a umožnění nového objektivního posouzení vhodnosti celého projektu. Během dvou dnů bylo peticí osloveno 157 plnoletých občanů obce a z nich 127 k petici připojilo svůj podpis, což je 81%. Z celkového počtu 229 plnoletých občanů tak vyjádřilo podporu 55,5 % plnoletých občanů. Po dvou dnech byl sběr podpisů ukončen, aby mohla být vláda s výsledkem seznámena ještě před výjezdem do MSK.

23. 4. 2018
Premiér, ministr zemědělství a ministr životního prostředí obdrželi od starosty obce Nové Heřminovy dopisy, které je seznámily s postojem vedení obce i jejich občanů k tomuto kontroverznímu projektu. Na vědomí byl tento dopis odeslán i ostatním ministrům vlády ČR. Texty dopisů jsou rovněž zveřejněny na těchto stránkách. Ještě týž den odpoledne se spojil telefonicky se starostou ministr zemědělství, aby se dotázal na základní údaje o tomto sporu obce se státem. Starosta se mu snažil situaci alespoň stručně přednést. Pan ministr ukončil rozhovor s tím, že se dosud naším sporem nezabýval a že se musí seznámit i s názorem svých úředníků.

24. 4. 2018
Starosta obce Nové Heřminovy převzal od petičního výboru petiční archy s podpisy a pověření předat petici předsedovi vlády. Ještě ten den tak bylo učiněno. Petice byla odeslána v elektronické podobě spolu s nabídkou na osobní předání kdykoliv během návštěvy vlády v MSK. Toto se dosud nesetkalo s žádnou odezvou.

24. 4. 2018
Obec Nové Heřminovy vydala tiskové prohlášení, ve kterém informuje média o událostech posledních dní i setrvale odmítavém postoji k projektu přehrady. Prohlášení je zveřejněno na obecním webu.

25. 4. 2018
Původně plánovaná zastávka ministrů v Nových Heřminovech se uskutečnila v sousední obci Zátor. Nakonec se dostavil jen ministr zěmědělství ing. Milek a dva náměstci hejtmana. Přivítal je zde generální ředitel Povodí Odry ing. Pagáč. Na tuto návštěvu včetně obědového rautu měli vyhrazeno 45 minut.

3. 5. 2018
Na nabídku osobního předání petice během návštěvy vlády v MSK nikdo nereagoval, takže originály petičních archů s podpisy byly odeslány předsedovi vlády.

20. 5. 2018
Ing. V. Čermák zaslal generálnímu řediteli Povodí Odry otevřenou reakci na článek „Mýtus ing. Čermák“, zveřejněný ve zpravodaji Vodohospodáři informují č.1. Text reakce naleznete zde.

23. 5. 2018
Starosta obce Nové Heřminovy obdržel reakci na podání učiněná v rámci návštěvy vlády v MSK, včetně předané petice občanů Nových Heřminov. Vypracováním reakce byl pověřen ministrem zemědělství ing. Milkem jeho náměstek ing. Kendík. Text reakce najdete zde.

24. 5. 2018
Povodí Odry zorganizovalo v Krnově setkání starostů obcí dotčených záměrem protipovodňových opatření. Starosta Nových Heřminov pozvání nepřijal, protože s prezentacemi Povodí Odry je z minulých měsíců podrobně seznámen a rozhodně neočekával, že zde se omítavý postoj k jakýmkoliv jednáním s obcí Nové Heřminovy změní. Na naléhání redaktora České televize se zúčastnil alespoň tiskové konference, která se konala bezprostředně po setkání starostů. Po TK měl následovat společný oběd a závěr setkání. Na druhý den jsme se dozvěděli, že starostové byli vyzváni k podpisu nějakého memoranda. O tom však v pozvánce nebyla ani zmínka.

4. 6. 2018
Starosta obce Nové Heřminovy odeslal odpověď na dopis ing. Kendíka přímo ministrovi zemědělství. Dopis najdete 
zde.

6. 6. 2018
Starosta 
obce Nové Heřminovy obdržel reakci na dubnovou petici občanů Nových Heřminov od ministra životního prostředí. Najdete ji zde.

21. 6. 2018
Starosta 
obce Nové Heřminovy obdržel dopis od ministra zemědělství ing. Milka. Přečíst si ho můžete zde.

25. 6. 2018
Starosta 
obce Nové Heřminovy odeslal ministrovi zemědělství odpověď na jeho dopis z 21.6.2018. Najdete jej zde.

19. 7. 2018
Starosta 
obce Nové Heřminovy obdržel dopis od nového ministra zemědělství ing. Tomana. Zveřejňujeme jej zde.

13. 8. 2018
Starosta 
obce Nové Heřminovy odeslal odpověď na dopis ministrovi zemědělství ing. Tomanovi. Najdete jej zde.

17. 8. 2018
V Nových Heřminovech se uskutečnil už sedmý ročník festivalu „Rockem proti přehradě“, který pořádá místní Spolek Obava.

4. 10. 2018
Ing. Václav Čermák zveřejnil otevřenou odpověď na reakci Povodí Odry na dopis z 20.5.2018. Najdete ji
 zde.

1. 11. 2018
V komunálních volbách 6.10.2018 získalo sdružení „Proti přehradě“ čtyři mandáty ze sedmi a na dnešní ustavující schůzi zvolilo zastupitelstvo do funkce starosty Nových Heřminov opět Ludvíka Drobného.

2. 11. 2018
Na ustavující schůzi nového zastupitelstva předložil leader kandidátky „Za rozvoj obce“, pan Foros, starostovi písemné materiály své korespondence s Ministerstvem dopravy ve věci obchvatu obce Nové Heřminovy a požadoval jejich zveřejnění na webových stránkách obce. Bylo mu bez výhrad vyhověno, zvláště když se v odpovědi Ministerstva dopravy výslovně uvádí, že tzv. 2. etapa přeložky silnice I/45 se začne připravovat až po případném složitém prokázání ekonomické efektivnosti. Tomuto diplomatickému vyjádření se dá rozumět jedině tak, že s touto etapou se vůbec nepočítá.

21. 11. 2018
Ústavní soud po třech letech a deseti měsících zamítl stížnost obce Nové Heřminovy na platnost ZÚR MSK v části, která se týká plánované přehrady. Hlavním důvodem zamítnutí byla pasivita obce v době, kdy byla vyzvána k připomínkování zmíněných ZÚR. Jedná se o období první poloviny roku 2010, kdy byl starostou Radovan Jílka. Tento výrok soudu vyvolal mimořádný zájem médií, což působilo dojmem, že ho zařídil někdo, kdo znal obsah nálezu ÚS ještě před jeho vyhlášením ve 14 hodin

 

Přehled událostí 2017

 

6. 3. 2017
Starosta odeslal dopis se žádostí o schůzku hejtmanovi MSK, panu prof. ing. Ivo Vondrákovi, CSc., kde mu nabídl vysvětlení postoje obce Nové Heřminovy k plánované přehradě. Starosta vyjádřil v dopise naději, že pan hejtman, který přišel do funkce z akademického prostředí, bude chtít znát argumenty obou stran, než zaujme vlastní stanovisko. Bohužel, pan hejtman ani po třech týdnech na dopis neodpověděl.

15. 3. 2017
Povodí Odry uspořádalo dlouho očekávané setkání s občany Nových Heřminov (od listopadu 2016). Kromě gen. ředitele, ing. Pagáče, přijel i investiční ředitel ing. Janoviak a ing. Tureček. Dále za předsednickým stolem seděl ing. Švancara za Aquatis Brno, starostka Zátoru ing. Sýkorová a ředitel VAK Bruntál ing. Jouza. Na setkání byly přítomny dva televizní štáby a několik novinářů. Po asi hodinu trvající prezentaci stavu přípravy přehrady a obecní kanalizace došlo konečně na diskusi. V prvním příspěvku se snažil starosta podrobně a srozumitelně vysvětlit negativní postoj obce k variantě s přehradou, když existuje mnohem levnější a šetrnější řešení bez přehrady. Toto přítomní zástupci Povodí Odry přešli mlčením a bylo dáno slovo dalším diskutujícím. Po zbytek večera se tak řešily podružnosti jako kanalizace, rozmístění hrází a podobně.

20. 3. 2017
Povodí Odry uspořádalo tiskovou konferenci, která způsobila velký zájem médií o kauzu Nové Heřminovy. Bohužel, jen málokdo z novinářů vystihl podstatu sporu, takže diváci, posluchači, ani čtenáři se většinou nedozvěděli, co vlastně Heřminovy požadují a co nabízejí. Smutným vyvrcholením bylo zopakování oblíbených argumentů o šesti tisících ochráněných lidí, o boji proti suchu a o rozvoji turistického ruchu z úst hejtmana MSK. Nakonec dodal, že nechápe postoj obce. Mohl chápat, kdyby přistoupil na nabízenou schůzku.

 

27. 3. 2017
Občan obce pan Brabic doručil na obecní úřad zalepený „otevřený“ dopis, který je podepsán dalšími čtyřmi občany. Jedná se o stejnou skupinu, která se snažila oslovit občany letákem na podzim minulého roku. Po předání tohoto dopisu všem zastupitelům byl vystaven na stránkách obce a stejným způsobem na něj bylo odpovězeno. Podle dotazu jednoho novináře obci se dá usoudit, že dopis byl odeslán také médiím.

 

29. 3. 2017
Na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Nové Heřminovy se dostavil plný počet občanů, kteří se cítí být znepokojeni chováním zastupitelů a kteří proti zastupitelům veřejně vystupují. Podle očekávání byla asi hodinu a půl dlouhá diskuse velmi bouřlivá a plná osobních invektiv, takže ke sblížení stanovisek ani nemohlo dojít.

 

31. 3. 2017
Zastupitelé obce Nové Heřminovy rozeslali odpověď na otevřený dopis z 27. 3. jednak všem občanům, ale také všem médiím, jako to udělali i pisatelé onoho dopisu. Oba dopisy jsou také v plném znění na webu obce. Originál odpovědi pro původní pisatele byl doručen na adresu pana Brablce, to znamená na Obecní úřad v Nových Heřminovech.

 

4. 4. 2017
Starostu obce Nové Heřminovy telefonicky kontaktovala sekretářka hejtmana a dojednala s ním schůzku na 4. května 2017 v Ostravě.

 

7. 4. 2017
Starosta obce Nové Heřminovy obdržel dopis od generálního ředitele Povodí Odry, ing. Jiřího Pagáče. V něm starostovi vyčítá, že na veřejném jednání zastupitelstva zazněly z jeho strany nepravdivé informace. Zároveň starostu obviňuje z výroku, který na tomto ani jiném jednání nezazněl. Na závěr opět vyzývá k jednání na téma ochrany samotné obce Nové Heřminovy. Starosta na dopis odpověděl 18. 4. 2017.

 

12. 4. 2017
Povodí Odry vydává další tiskovou zprávu, ve které opět tvrdí, že studie ing. Čermáka byla řádně posouzena a vyhodnocena jako nevyhovující. Na závěr zpráva obci vyčítá, že není solidární k obyvatelům níže po toku Opavy, a že obec stále blokuje přípravu opatření ke snížení povodňového rizika. Taková obvinění jsou v přímém rozporu s dlouholetými tvrzeními Povodí Odry, že přehrada se bude stavět ať obec chce nebo ne. Rovněž musíme připomenout, že do této chvíle obec nezpozdila přípravu protipovodňových opatření ani o jediný den.

 

18. 4. 2017
Povodí Odry rozeslalo občanům i zastupitelům obce Nové Heřminovy pozvánky na další veřejné projednání problematiky stavby přehrady, kanalizace a ochrany obce Nové Heřminovy. Přímo v pozvánce je uvedeno, že debatu o způsobu protipovodňové ochrany považují za ukončenou. Dále občanům vyhrožují častými kontrolami nakládání s odpadními vodami, pokud nebudou souhlasit s připojením na navrhovanou kanalizaci. Toto veřejné projednání se má konat 26. 4. 2017 od 17.00 v místním pohostinství. Pozvánka byla umístěna na web obce i do vývěsních skříněk.

 

21. 4. 2017
Obec vydává tiskovou zprávu, ve které reaguje ing. Čermák na zprávu Povodí Odry z 12. 4. 2017. Uvádí zde na pravou míru tvrzení ing. Březiny z Povodí Odry.

 

21. 4. 2017
Obec Nové Heřminovy rozesílá občanům pozvánku na besedu s panem JUDr. Radkem Ondrušem, který ve věcech přehrady obec zastupuje. Beseda se bude konat 27. 4. 2017 v 17.00 v místním pohostinství.

 

26. 4. 2017
Obec umisťuje na své stránky dokument, na základě kterého vláda v roce 2008 schválila variantu s přehradou. Z dokumentu je naprosto jasné, že opatření navrhovaná ing. Čermákem byla využita jako tzv. doplňková právě v této variantě. Naopak tzv. „Nulová varianta“ zde byla prezentována jako natolik nulová, že její zařazení do výběru bylo jen formální a nemohla plánu s přehradou konkurovat. Odtud pramení podezření obce, že vláda byla v roce 2008 podvedena.
Dokumenty najdete zde a zde.
Harmonogram protipovodňových prací, schválený vládou v roce 2008 najdete zde.

26. 4. 2017
V místním hostinci obce Nové Heřminovy 26. 4. 2017 proběhlo veřejné jednání, organizované Povodím Odry. Před občany vystoupili ing. Pagáč, generální ředitel, ing. Březina, technický ředitel a ing. Mašková. V první části ing. Březina důkladně rozebral svůj pohled na studii ing. Čermáka i na jeho osobu jako takovou. Nebylo to poprvé, co se v nepřítomnosti ing. Čermáka takto vyjadřoval. V druhé části se ing. Pagáč věnoval údajným zavádějícím informacím ze strany starosty. Třetí část se týkala plánované kanalizace. Ve čtvrté části na téma ochrany obce ing. Březina prohlásil, že hráze na její ochranu se momentálně nepřipravují. Diskuse ke všem bodům byla poměrně bouřlivá a chaotická, jak už to bývá, takže k žádnému konkrétnímu výstupu nevedla.

 

27. 4. 2017
Obec Nové Heřminovy zorganizovala v místním hostinci besedu občanů s JUDr. Radkem Ondrušem, který nás zastupuje v záležitostech přehrady. Otázky se měly týkat tří základních témat – vyvlastňování, kanalizace a dalšího postupu prosazování přehrady ze strany Povodí Odry (územní řízení atd.). Diskuse byla snad ještě bouřlivější, než předchozího dne. Na škodu věci bylo především to, že se nejhlasitěji projevovali lidé, kteří se neúčastnili předchozích dvou jednání, případně lidé, kteří zde nebydlí a nemají dostatečný přehled o celém vývoji minulých let.

4. 5. 2017
Starosta obce Nové Heřminovy se sešel v Ostravě s hejtmanem MSK Ivo Vondrákem. Pan hejtman byl na schůzku důkladně připraven a projevil se jako naprosto přesvědčený zastánce projektu přehrady, proto jakékoliv argumenty proti této stavbě odmítl.

24.5.2017
Krajský soud projednal a zamítl správní žalobu obce Nové Heřminovy z července 2014 ve věci demolice domu č.p. 140 a přilehlé stodoly. Učinil tak na základě judikátu, který byl podle právního zástupce obce použit nesprávně. Obec se proto proti tomuto rozhodnutí odvolá.

 

9. 6. 2017
Povodí Odry uspořádalo další setkání s občany obce Nové Heřminovy, tentokrát v zasedací místnosti obecního úřadu a za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky. Pan ministr se nejprve sešel v hostinci se skupinou místních podporovatelů projektu přehrady, teprve potom zamířil na setkání se zastupiteli a ostatními občany. Během jednání pan ministr připustil, že těch stále opakovaných více než 420 milionů (tzv. „kompenzace pro obec“) jsou peníze na investice stavbou vyvolané. K možnosti skutečných kompenzací nad tuto částku uvedl, že by se muselo jednat o dotační tituly, kde je spoluúčast obce minimálně 10 %.

 

11. 7. 2017
JUDr. Ondruš podává kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 5. 2017 (demolice domu č.p.140).

 

21. 7. 2017
Obec Nové Heřminovy obdržela rozhodnutí KÚ MSK – odboru živ. prostř. a zem., kterým se povoluje výjimka podle §56 zákona o ochraně přírody a krajiny ve věci plánované stavby kanalizace, VD-souvisejících objektů a ochrany území obce Nové Heřminovy.

 

24. 7. 2017
Obec Nové Heřminovy obdržela územní rozhodnutí MÚ Bruntál, odboru výstavby a úz. plánování, o umístění stavby „Klimatologická stanice pro Vodní dílo Nové Heřminovy“.

25. 7. 2017
Se starostou, místostarostkou a dalším zastupitelem obce Nové Heřminovy se sešel generální ředitel Povodí Odry. Přijel opět sám, bez doprovodu některého z projektantů což obec požadovala. Záměr obce projednat problematiku ochrany obce Nové Heřminovy se tak omezil pouze na požadavek zastavit plánované demolice domů č. p. 75, 126 a 163 a obloukového mostu, kvůli kterému žádají projektanti likvidaci nedávno zbudovaného dětského hřiště u kapličky. Demolice těchto objektů považujeme za zcela zbytečné a očekáváme vysvětlení od projektantů záměru. Ing. Pagáč zopakoval své dřívější tvrzení, že ochrana obce se momentálně nepřipravuje, a když, tak takzvaně „do šuplíku“. Toto tvrzení je v rozporu s řízeními, která probíhají např. na krajském úřadě.

3. 8. 2017
Všichni zastupitelé obce Nové Heřminovy obdrželi dopis od ministra zemědělství Mariana Jurečky. Kopii tohoto dopisu s průvodním komentářem obdrželi také všichni občané. Text dopisu i odpovědi na něj byly umístěny na obecních stránkách, naleznete je zde a zde.

8. 8. 2017
Obec Nové Heřminovy se prostřednictvím svého právního zástupce odvolala proti rozhodnutí MÚ Bruntál o umístění stavby „Klimatologická stanice pro VD N.H.“.

8. 8. 2017
Obec Nové Heřminovy se odvolává proti rozhodnutí KÚ ze dne 21.7. o povolení výjimky podle §56 zákona o ochraně přír. a krajiny ve věcech ochrana obce N.H., VD-související objekty, stavba kanalizace a stavba přeložky silnice I/45 do Zátoru.

14. 8. 2017
KÚ MSK zaslal obci Nové Heřminovy výzvu k doplnění výše uvedených odvolání.

17. 8. 2017
Obec Nové Heřminovy obdržela žádost o souhlas s odpojením vodovodu k domu č. p. 126 z důvodu plánované demolice. Žádost obec zamítla s odkazem na nedávné zahájení jednání s ing. Pagáčem o smysluplnosti této demolice.

18. 8. 2017
V Nových Heřminovech se uskutečnil již šestý ročník festivalu „Rockem proti přehradě“, který pořádá místní Spolek Obava.

 

25. 8. 2017
Starosta a všichni zastupitelé obce Nové Heřminovy odeslali společnou odpověď na dopis ministra zemědělství Mariana Jurečky ze dne 2.8.2017. Tato korespondence byla umístěna na webu obce, naleznete ji zde.

 

28. 8. 2017
Právní zástupce obce JUDr. Ondruš odesílá Nejvyššímu správnímu soudu doplnění kasační stížnosti na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 5. 2017 (demolice domu č.p.140).

 

28. 8 .2017
Obec Nové Heřminovy navštívil primátor Opavy, pan ing. Radim Křupala, aby se na místě seznámil s plánovaným projektem přehrady a výhradami vedení obce. Původně se ohlásil společně se starostkou Krnova, ale v den schůzky se nakonec dostavil sám. Starosta s ním prošel dotčenou částí obce a seznámil ho mimo jiné s názorem ing. V. Čermáka, že dopad případné stavby přehrady na povodňovou situaci v Opavě bude zanedbatelný.

 

20. 9. 2017
 „Stavba přehrady znovu posunuta“ – tentokrát nejméně o pět let. Tak zněl titulek k dnešní reportáži České televize Ostrava. Zájem médií o Nové Heřminovy spustila prezentace modelu přehradní hráze, na kterou pozvalo novináře Povodí Odry. Celou reportáž je možno najít zde.

13. 10. 2017
Starosta obce Nové Heřminovy obdržel další dopis od ministra zemědělství Mariana Jurečky. Jeho text byl zveřejněn na webu obce, naleznete jej zde.

 

16. 10. 2017
Na webu Povodí Odry se objevila tisková zpráva, která je celá postavena na lživé informaci, že „obec nyní dokonce požaduje ochranu jen pro sebe“. Odkazují se přitom na nedávnou společnou odpověď zastupitelů ministrovi zemědělství, která je umístěna na stránkách obce a kde se nic takového nepraví.

 

19. 10. 2017
Starosta obce 
Nové Heřminovy osobním mailem požádal generálního ředitele Povodí Odry, aby doložil zdroj informace uvedené v nedávné tiskové zprávě nebo tuto zprávu nechal opravit s omluvou obci Nové Heřminovy.

 

24. 10. 2017
Ing. Pagáč na mail odpověděl v tom smyslu, že minulá vystoupení starosty vůči nim byla ostře namířena a lze je považovat za vyhrožování a že tuto tiskovou zprávu nepovažuje za nijak útočnou.

4. 11. 2017
Povodí Odry uskutečnilo další setkání s občany v místní hospodě. Zájem byl minimální, v lokále bylo víc plno než v sále, kde bylo prezentováno, jak skvělá a spolehlivá bude přehradní hráz. Toto téma opravdu nikoho nezajímalo, takže diskuse byla také minimální. Starosta se dotázal ing. Pagáče na reakci na jednání z července letošního roku. Ing. Pagáč 
evidentně výstup z tohoto jednání ignoruje a vlastně ani neví, o čem jsme jednali. S dalšími dotazy odkázal starostu na informační centrum, které Povodí Odry provozuje přímo v obci. Na závěr ještě pan generální ředitel připomněl občanům, koho nemají volit v příštích komunálních volbách. Z médií (včetně ČT) jsme se následně dozvěděli, že plánovaná hráz má podle odborníků zadržet desetitisíciletou vodu. K tomu nezbývá, než odborníkům i těmto médiím pogratulovat.

1. 12. 2017
Obec Nové Heřminovy obdržela od KÚMSK oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů pro realizaci záměru „VD Nové Heřminovy, OHO“. Obec prostřednictvím svého právního zástupce odeslala podrobně zdůvodněné nesouhlasné stanovisko k předmětu řízení.

20. 12. 2017
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o odvoláních obce Nové Heřminovy /viz. 8. 8. 2017/ proti rozhodnutí Krajského úřadu v Ostravě o povolení výjimky podle § 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Odvolání se týkala čtyř částí projektu: ochrana obce N.H., stavba kanalizace, VD-související objekty a stavba přeložky silnice I/45. V rozhodnutích je mimo jiné uvedeno následující: „Z dané správní úvahy KÚMSK v žádném případě nevyplývá, zda neexistuje jiná varianta realizace předmětného záměru, např. možnost i jiného technického provedení s menším zásahem do přirozeného vývoje ZCHD při současném splnění účelu stavby. Ministerstvo tudíž na základě výše uvedeného shledává, že správní úvaha KÚMSK týkající se splnění podmínky neexistence jiného uspokojivého řešení předmětného záměru jako obligatorní podmínky povolení výjimky dle § 56 zákona je nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů. Ministerstvu z výše uvedených důvodů nezbývá, než napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit KÚMSK k novému projednání.“

 

 

Přehled událostí 2016

18. 3. 2016
Na zasedání obecního zastupitelstva obce Nové Heřminovy se dostavil generální ředitel Povodí Odry, s. p., ing. Pagáč. Zde všem zastupitelům předal osobní dopis a požádal je o odpověď. V dopise opakuje obvyklé argumenty o přínosu přehrady pro rozvoj obce. Jakékoliv zvýšení protipovodňové ochrany samotné obce Nové Heřminovy podmiňuje její spoluprací na přípravě projektu. 
Všech sedm obecních zastupitelů se podepsalo pod společnou odpověď. V ní je opět vysvětleno odmítavé stanovisko většiny občanů k plánované přehradě.

20. 3. 2016
Starosta obce 
Nové Heřminovy obdržel pozvánku na výjezdní zasedání zemědělského výboru PS Parlamentu ČR od jejího místopředsedy Ladislava Velebného, na 31. března 2016. Starosta toto pozvání přijal a pro lepší odborné vysvětlení problematiky protipovodňové ochrany vyjednal také účast ing. Václava Čermáka, autora studie bezpřehradové varianty. Toto bylo asistentem pana poslance odmítnuto s odkazem na omezenou kapacitu zasedací místnosti a omezený program zasedání. Starosta proto i svou účast zrušil a požádal alespoň o možnost předat poslancům písemné materiály. Na tuto žádost už mu nebylo odpovězeno. Materiály se nakonec podařilo předat na místě jednání bez dalšího komentáře.

19. 8. 2016
se uskutečnil 5. ročník festivalu „Rockem proti přehradě“. Kvalita tohoto festivalu si udržuje stále stoupající úroveň jak co do organizace, tak návštěvnosti.

14. 9. 2016
Uspořádalo Povodí Odry pro občany Nových Heřminov informační setkání nazvané: Veřejné projednání akce „Kanalizace Nové Heřminovy – Zátor, OHO“. Pozvánka byla doplněna  rozsáhlou informací o výhodnosti tohoto návrhu a situačním plánkem. Setkání se konalo v sále Obecního úřadu v Zátoru a pro občany Nových Heřminov byl zajištěn autobus. Tuto možnost využili přesně tři občané, několik dalších přijelo vlastními auty. Starostka Zátoru účastníky na úvod přivítala a poté sál opustila. Následoval podrobný popis záměru včetně projekce na promítací plátno. V diskusi starosta Nových Heřminov stejně podrobně vysvětlil odmítavý postoj zastupitelstva, doplnila ho i místostarostka a další ze zastupitelů. Ze strany ostatních občanů zazněla rovněž dvě odmítavá vyjádření. Kladně se k návrhu nevyjádřil nikdo.

12. 10. 2016
Na žádost generálního ředitele Povodí Odry, s. p., ing. Pagáče, se na půdě Obecního úřadu Nové Heřminovy uskutečnilo setkání se starostou za přítomnosti dalšího ze zastupitelů. Tématem schůzky byly informace o postupu výkupu pozemků, o plánovaných demolicích vykoupených nemovitostí, o přípravě nového vládního usnesení pro roky 2017-2020 a o spolupráci vedení obce při informování občanů o kompenzačních opatřeních. Během tohoto jednání nedošlo k žádnému posunu jak v postojích Povodí Odry, tak obce Nové Heřminovy. Pan generální ředitel opět zopakoval své tvrzení, že přehrada se bude stavět i bez souhlasu obce jen na základě Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Také starosta zopakoval své tvrzení, že bez souladu s územním plánem obce se nebude stavět nic.

13. 10. 2016
Na žádost ředitele společnosti SHB, a.s., se konalo setkání starosty obce Nové Heřminovyse zástupci sdružení několika projekčních kanceláří, kterému ŘSD ČR zadalo řešení přeložky silnice I/45. V průběhu schůzky se dostavil také zástupce ŘSD. Starostovi byla vysvětlena a předána rozpracovaná projektová dokumentace této přeložky silnice. Následně starosta přítomným vysvětlil odmítavý postoj k celému projektu protipovodňové ochrany na horní Opavě, jehož součástí má být i plánovaná přeložka. Dále starosta odmítl v této fázi přípravy vydat vyjádření/stanovisko k této projektové dokumentaci. Toto vypracuje právní zástupce obce až při samotném územním řízení, pokud k němu dojde.

17. 10. 2016
Obyvatelům Nových Heřminov byly doručeny do schránek letáky od „skupiny čtyř občanů, kteří zde trvale žijí a kterým leží na srdci budoucí osud obce a její rozvoj“. Tato čtveřice se s výstavbou přehrady neztotožňuje, ale chce maximálně využít této situace pro budoucí rozvoj obce. V dalším textu vyjmenovávají obvyklé návrhy „kompenzací“ a přidávají přehled, s kým chtějí dále jednat (s občany, s Povodím Odry, s ŘSD ČR, s hejtmanem MSK). Že má obec svých sedm zastupitelů, kteří byli řádně zvoleni před necelými dvěma roky, zcela pomíjejí. Chtěli by sice změnit jejich přístup, ale ne jednáním. K tomu zatím starostu ani zastupitele nikdy nevyzvali. Je s podivem, že i generální ředitel Státního podniku Povodí Odry se s touto skupinkou schází častěji, než s legitimními zástupci občanů.

1. 12. 2016
V závěru listopadu a v prosinci tohoto roku byl obecní úřad 
obce Nové Heřminovy zavalen žádostmi o souhlasy, o vyjádření, o poskytnutí informací apod. Tématem byla stavba klimatologické stanice, doplňková opatření k vodnímu dílu, opatření na ochranu obce, kanalizace a podobně. Žadatelem byla většinou společnost Aquatis a krajský úřad. Například oznámení krajského úřadu, odboru živ. prostředí, o zahájení řízení ve věci povolení výjimky dle §56 zákona o ochraně přírody, byla doručena 21.12., s termínem na vyjádření do 14 dnů od doručení. Žádosti přicházely poštou, mailem i datovou schránkou.

 

 

Přehled událostí 2015

19. 1. 2015
podává obec Nové Heřminovy „Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. listopadu 2014 č. j. 2 As 46/2014-79 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. února 2014 č. j. 79 A 6/2013-173“. Obec se domnívá, že vyčerpala veškeré právní prostředky obrany proti nezákonnému postupu státní moci. Z tohoto důvodu podává tuto ústavní stížnost.

23. 4. 2015
Sedmého července roku 2014 jsme stručně informovali o průběhu návštěvy zástupců obce a Ing. Čermáka na Ministerstvu životního prostředí.  Z této schůzky vzešla velmi zajímavá korespondence mezi ing. Čermákem a náměstkyní ministra, paní ing. Berenikou Peštovou, Ph.D., respektive vedoucím odboru ing. Reidingerem,  která dosud  trvá.

Chronologie korespondence:

           14. 7. 2014 oslovil ing. Čermák paní náměstkyni ministra dopisem
           1. 8. 2014 obdržel ing. Čermák odpověď od ing. Reidingera, kterého paní náměstkyně pověřila
           1. 9. 2014 ing. Čermák podrobně vyvrátil všechny argumenty z odpovědi ing. Reidingera
           22. 4. 2015 odesílá ing. Čermák urgenci na odpověď, kterou stále neobdržel

Tato korespondence byla v plném znění umístěna na stránkách obce Nové Heřminovy.

 

24. 6. 2015
Po krátké těžké nemoci zemřel starosta obce Nové Heřminovy a hlavní postava protipřehradního boje – pan Radek Sijka.  

 

3. 8. 2015
Státní podnik Povodí Odry podepisuje smlouvu o dílo se společností „OHO“, jejímž vedoucím společníkem je firma Aquatis, a.s. Předmětem smlouvy je zpracování přípravné a projektové dokumentace do úrovně dokumentace pro územní řízení. Cena díla je 48.886.000,- Kč, termín dokončení 28. 7. 2017.

19. 8. 2015
Gen. ředitel Povodí Odry, ing. Jiří Pagáč, přijel informovat zástupce obce o výše uvedené zakázce.

3. 9. 2015
Vedení obce písemně vyzvalo občany, aby nedali pracovníkům společnosti „OHO“ souhlas ke vstupu na své pozemky.

30. 9. 2015
Do funkce starosty obce Nové Heřminovy byl zvolen ing. Ludvík Drobný.

1. 10. 2015
Obec odmítla povolit vstup na obecní pozemky pracovníkům geologického průzkumu.

15. 10. 2015
Povodí Odry uspořádalo v Ostravě tiskovou konferenci na téma postupu přípravy protipovodňových opatření. Obec Nové Heřminovy vydala vlastní tiskové prohlášení o dva dny dříve. Následovala krátká vlna mediálního zájmu o dané téma.

9. 12. 2015
Na žádost náměstka ministra zemědělství ing. Kendíka se uskutečnila v budově OÚ Nové Heřminovy neformální schůzka. Schůzky se zúčastnil kromě uvedeného náměstka ministra také generální ředitel podniku Povodí Odry ing. Pagáč. Za obec pak starosta, místostarostka a právní zástupce JUDr. Ondruš. Během jednání nepadly žádné nové návrhy, které by znamenaly posun ve vzájemných vztazích obce a státu. Starosta zopakoval dlouholetý požadavek obce na objektivní posouzení možnosti bezpřehradových protipovodňových opatření nezávislým odborníkem nebo institucí, na které se shodnou obě strany. Závěr takového posudku je obec připravena respektovat a spolupracovat na jeho realizaci. Tento návrh panem náměstkem opět nebyl akceptován. 

 

Přehled událostí 2014

 

14. 1. 2014
se ze zpravodajství ČTK dozvídáme, že přípravný výbor připravuje návrh pro Krajský soud v Ostravě, aby soud rozhodl, zda návrh referenda skutečně obsahuje chyby, či nikoliv.

14. 1. 2014
vychází v novinách Deník celá strana věnovaná přehradě. Na polovině strany oslovuje veřejnost formou placené inzerce ing. Petr Březina z Povodí Odry s.p., druhou polovinu zabírá silně jednostranný článek z pera redaktora Karla Janečka. Ani jeden z textů nepřináší žádnou zásadní novou informaci.

18. 1. 2014
na valné hromadě Fotbalového klubu Nové Heřminovy vystupuje pan Jiří Pavelka st. s kritikou zastupitelstva.  Poukazuje na plýtvání finančními prostředky na údržbu a opravy kabin fotbalistů v roce 2013 a uvádí, že v roce 2015 budou postaveny nové kabiny u nového hřiště s tribunou. O této skutečnosti není zastupitelstvu nic známo.

 

22. 1. 2014
obdržela obec Nové Heřminovy od Krajského soudu v Ostravě návrh na určení, že návrh přípravného výboru  na   uspořádání  místního  referenda  v  obci  Nové Heřminovy  ze  dne 9.12.2013 nemá vady, doplněný výzvou k vyjádření do 7 dnů.

 

 23.1.2014
podala obec odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Bruntál, odboru výstavby a územního rozvoje, o odstranění stavby rodinného domu č.p. 140 a přilehlé stodoly. Toto odvolání bylo 7. 2. 2014 doplněno o jeho základní důvody.

24. 1. 2014
odeslal Krajský soud v Ostravě předvolání k nařízenému jednání na den 13. 2. 2014 ve věci návrhu na zrušení ZUR MSK v části vodní nádrž Nové Heřminovy a přeložka silnice I/45.

29. 1. 2014
odeslal právní zástupce obce 
Nové Heřminovy Krajskému soudu v Ostravě vyžádané vyjádření k návrhu na určení, že návrh přípravného výboru  na   uspořádání  místního  referenda  v  obci  Nové Heřminovy  ze  dne 9. 12. 2013 nemá vady.  V tomto vyjádření Obec Nové Heřminovy trvá na tom, že předložený návrh na konání místního referenda má vady, které neumožňují jeho konání. Řádně a v souladu se zákonem přípravný výbor vyzval k jejich odstranění tak, aby bylo možné po opravě referendum vyhlásit.

11. 2. 2014
Senát Krajského soudu v Ostravě odmítl návrh Přípravného výboru pro místní referendum v obci Nové Heřminovy. Odmítnutí návrhu odůvodnil jeho opožděným podáním.

13. 2.  2014
zamítl Krajský soud v Ostravě návrh na zrušení ZUR MSK v části vodní nádrž Nové Heřminovy a přeložka silnice I/45. Obec Nové Heřminovy podá kasační stížnost.

18. 2. 2014
Ve věci odvolání obce proti rozhodnutí o povolení odstranění stavby č.p. 140 a přilehlé stodoly odeslal Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, výzvu k vyjádření k podanému odvolání ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení.

18. 2. 2014
Podnik Povodí Odry obeslal občany Nových Heřminov čtyřstránkovým materiálem v barevném provedení. Opět v něm napadá řádně zvolené zastupitelstvo obce a přináší svou obvyklou paletu slibů a vyhrůžek. K nejzávažnějším dezinformacím patří ta, že obec odmítla referendum. Obec pouze vyzvala přípravný výbor k odstranění vad předloženého návrhu, aby bylo možné referendum vyhlásit (viz. 29. 1. 2014). Za další osud návrhu už nese odpovědnost jen přípravný výbor.

4. 3. 2014
podala Obec Nové Heřminovy prostřednictvím svého právního zástupce Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. února 2014.

5. 3. 2014
byl v rámci mezirezortního připomínkového řízení do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP) vložen návrh vládního materiálu „Zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření“. V předepsaném termínu do 14. 3. 2014 tento materiál připomínkovala také obec Nové Heřminovy, i když se to od ní nečekalo.

6. 3. 2014
se z médií obec 
Nové Heřminovy dozvídá, že 3.3.2014 doručil přípravný výbor Krajskému soudu v Ostravě kasační stížnost, ve které byl vyjádřen nesouhlas s vydaným usnesením soudu.

1
4. 3. 2014
se ing. Čermák obrátil na ministra financí Andreje Babiše s žádostí o intervenci v záležitosti protipovodňové ochrany měst a obcí na horní Opavě.

18. 3. 2014
byly na Ministerstvu zemědělství projednány připomínky k materiálu pro vládu. Účast zástupců obce na tomto jednání nebyla umožněna. Materiál má být vládou projednán dne 9. 4. 2014.

19. 3. 2014

obdržela obec odpověď na své připomínky k vládnímu materiálu od náměstkyně ministra životního prostředí. Konstatuje se v ní, že MŽP nadále počítá s realizací opatření dle varianty schválené vládou ČR usnesením č. 444/2008. S našimi výhradami nás odkazuje na Ministerstvo zemědělství.

24. 3. 2014
uspořádala starostka Zátoru ve spolupráci s Povodím Odry s.p.  projekt prezentace a vysvětlení smyslu protipovodňové ochrany v naší oblasti. Na akci byla přizvána všechna dostupná média. Protože  ve stejném čase na OÚ v Nových Heřminovech probíhala veřejná schůze zastupitelstva, přijel do Zátoru vysvětlit postoj Nových Heřminov až z Brna ing. Čermák. Starostka Zátoru Salome mu neumožnila vystoupit na prezentaci a své názory veřejně obhajovat.

27. 3. 2014
obec Nové Heřminovy oslovila prostřednictvím datové schránky několik ministrů, poslanců a výbory v poslanecké sněmovně v záležitosti protipovodňové ochrany.

28. 3. 2014
obdržela obec odpověď ministra zemědělství na své připomínky k materiálu předkládané vládě. K další diskusi ministr odkázal obec na svého náměstka pana Ing. Aleše Kendíka.

3. 4. 2014
požádal starosta obce náměstka pana Ing. A.Kendíka o schůzku, nejlépe přímo v obci Nové Heřminovy.

7. 4. 2014 byl potvrzen termín schůzky náměstka ministra pana Ing. A. Kendíka s vedením obce Nové Heřminovy na den 23. 4. 2014.

9. 4. 2014
proběhlo jednání vlády ČR,  bod 307/14,  „Zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření“. Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

10. 4. 2014
proběhla v Ostravě tisková konference, která měla evidentně propagovat očekávaný souhlas vlády s projektem přehrady. Vláda však toto projednávání přerušila. Přesto byla TK využita k šokujícímu prohlášení ministra zemědělství ing. Mariana Jurečky. Ministr zde do kamer České televize prohlásil, že „nikdo z představitelů obce Nové Heřminovy nevešel v kontakt s ministerstvem zemědělství a ani ho nikdo neoslovil v této záležitosti, že by chtěl nějakým způsobem jednat“. Obec proto zveřejňuje plné znění dopisu, který obdržel starosta 28. 3. 2014 a který je osobně podepsán ministrem Jurečkou. Z něj je patrné, že pan ministr lže. Dopis 
zde.

16. 4. 2014
vláda na svém zasedání schválila materiál  „Zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření „ ,který předložili ministři zemědělství a životního prostředí.

16. 4. 2014
pro zajímavost zveřejňujeme jednu část z připomínkového řízení k dnes schválenému materiálu:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:                  
Zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření

Resort Připomínky Vypořádání
Ministerstvo dopravy
V poslední větě třetího odstavce předkládací zprávy je třeba s ohledem na stávající stav přípravy, její předpokládaný harmonogram (zpracovaný investorem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR) a upřesněnou lhůtu výstavby (investor vzhledem ke složitému terénu a náročným mostním objektům aktualizoval předpokládanou lhůtu výstavby na 3 roky – předání staveniště předpokládá v 11/2019) změnit termíny realizace I. etapy přeložky silnice I/45 z navrhovaných let 2016 – 2018 na roky 2019 – 2022. S těmito termíny je třeba zkoordinovat termíny výstavby vodního díla (společné územní rozhodnutí pro vodní dílo i vyvolané investice).
(zásadní připomínka) Akceptováno
Po dohodě Ministerstva zemědělství a Ministerstva dopravy doplněn následující text: V případě I. etapy přeložky I/45 se předpokládá zajištění projektové přípravy pro územní rozhodnutí do konce roku 2016. V následujících letech bude I. etapa přeložky silnice I/45 realizována.

18. 4. 2014
byla schůzka s náměstkem ministra zemědělství, plánovaná na 23.4.2014, ze strany obce zrušena.

 

23. 4. 2014
byla přijata nabídka ministra zemědělství Mariana Jurečky ke schůzce se zástupci obce přímo v budově ministerstva v Praze. Schůzka by se měla uskutečnit 4. 6. 2014.

 

24. 4. 2014
zahájilo Povodí Odry, a.s., provoz informačního centra přímo v Nových Heřminovech. Zájem občanů o toto zahájení byl prakticky nulový.

 

24. 4. 2014
Dokončil štáb České televize natáčení pořadu z cyklu „Nedej se“ na téma plánované přehrady. Ke shlédnutí zde.

28. 5. 2014
Krajský úřad MSK, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury zamítl odvolání obce Nové Heřminovy proti rozhodnutí Městského úřadu Bruntál, odboru výstavby a územního plánování, kterým bylo povoleno odstranění staveb „rodinný dům č. p. 140 a stodola“.

28. 5. 2014
Právní zástupce obce Nové Heřminovy poslal Nejvyššímu správnímu soudu v Brně doplnění kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2014.

4. 6. 2014
Starosta obce byl pozván na jednání s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), setkání se účastnil Ing. Čermák jako odborný poradce a dále právní zástupce obce. Ministr byl seznámen s problematikou protipovodňové ochrany na horní Opavě a byly mu vyjasněny důvody nesouhlasu obce s tímto záměrem. Rovněž mu byla předložena nabídka, že obec zajistí  finanční prostředky z nadace na dopracování studie Ing. Čermáka, tak aby byla srovnatelná s návrhy Povodí Odry s.p. Požadujeme jen umožnění dopracování studie, její posouzení zahraničními nezávislými odborníky. Ministr zemědělství přislíbil, že se touto otázkou bude zabývat a projedná náš návrh s MŽP. Ministr přislíbil pomoc při získávání podkladů potřebných pro dopracování studie, které nám doposud Povodí Odry s.p. nebylo ochotno poskytnout.

4. 6. 2014
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Přípravného výboru pro místní referendum v obci Nové Heřminovy, za který jedná zmocněnec Jiří Pavelka, zastoupen JUDr. Rastislavem Vlčkem. Potvrdil tak rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 2. 2014. Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

 

12. 6. 2014
Proběhla v Krnově panelová diskuze Horní Opava a vodní dílo Nové Heřminovy, kterou pořádalo město Krnov a Koalice pro řeky. Akce proběhla za účasti téměř 50 lidí. Jako přednášející vystoupili pozvaní zástupci: starostka města Krnov paní Alena Krušinová, starosta obce Nové Heřminovy pan Radek Sijka, Povodí Odry, s.p., zastoupené pány Petrem Březinou a Břetislavem Turečkem a nevládní organizace, zastoupené vodohospodářem panem Václavem Čermákem.

Červen 2014
Povodí Odry s.p. likviduje RD č. p. 140 s přilehlou stodolou, hned po zamítnutí odvolání obce krajským úřadem.

24. 6. 2014
Vypukla mediální kampaň ohledně nákupu pozemků starostou a místostarostkou obce Nové Heřminovy. Do obce se sjela řada novinářů, ale po zjištění skutečného stavu vesměs sklapli bloky a zklamaně odjížděli.

7. 7. 2014
Jednání na ministerstvu životního prostředí. Setkání bylo dohodnuto s ministrem Ing. Brabcem  (ANO), který se však  omluvil a pověřil jednáním  se starostou  Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D., náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny a Ing. Bereniku Peštovou, Ph.D., náměstkyně ministra – ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí. Tito vyslechli připomínky a návrhy obce k plánované přehradě, ale nemohli se ničemu vyjádřit, neboť se jedná o kompetence ministrů a vlády.


28. 7. 2014
Podal právní zástupce obce Nové Heřminovy 
Krajskému soudu v Ostravě správní žalobu o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu MSK ze dne 28. 5. 2014 (zamítnutí odvolání obce ve věci demolice RD č. p. 140 a přilehlé stodoly).

22. 8. 2014
se v Nových Heřminovech uskutečnil třetí ročník festivalu Rockem proti přehradě. I přes nepřízeň počasí se dostavilo více než tisíc návštěvníků.

5. 9. 2014
odeslala obec 
Nové Heřminovy na Ministerstvo pro místní rozvoj připomínky k návrhu Aktualizace č. 1. Politiky územního rozvoje ČR a k Vyhodnocení vlivu návrhu na udržitelný rozvoj území.

17. 9. 2014
navštívil starosta se zástupci obce vedoucího týmu poradců předsedy vlády ČR pana PhDr. Vladimíra Špidlu.  Byly mu vysvětleny zásadní problémy související s plány na stavbu přehrady v naší obci a objasněny postoje vedení obce. Zejména význam tak necitlivého zásahu a jeho vliv na další život v obci. PhDr. Špidla byl o problematice ochrany velmi dobře informován a vyjádřil ochotu pomoci a nadále se tímto zabývat. Se zástupci obce se dohodl na dalších krocích a přislíbil i další spolupráci pokud budeme mít zájem. Jeho profesionálního i lidského přístupu si velmi ceníme.

11. 10. 2014
V komunálních volbách získalo nezávislé sdružení starosty Radka Sijky 4 mandáty, nezávislé sdružení Jiřího Pavelky st. 2 mandáty a ODS Petra Drobného ml. 1 mandát. Odpůrci přehrady tak obsadili 5 mandátů ze sedmi, což je zárukou pokračování boje proti přehradě.

16. 10. 2014
Krajský úřad MSK rozesílá Informace o oznámení záměru „Silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor – napojení I. etapy výstavby na stávající silnici v obci Nové Heřminovy“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V předepsané dvacetidenní lhůtě obec 
Nové Heřminovy odeslala své vyjádření.

26. 10. 2014
Ještě před složením slibu na mandát obecního zastupitele obce Nové Heřminovy rezignoval Jiří Pavelka st. a nastoupil za něj první náhradník příslušné kandidátky.

4. 11. 2014
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obce Nové Heřminovy na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ve věci zrušení Zásad územního rozvoje MSK, schválených v roce 2010. Jako důvod se opět uvádí pasivita obce v době projednávání uvedených ZÚR v roce 2010, t. j. ve funkčním období starosty Mgr. Radovana Jílky.

20.11. 2014
Na obecním úřadě v Nových Heřminovech proběhla seznamovací schůzka vedení obce s nově jmenovaným generálním ředitelem Povodí Odry Jiřím Pagáčem.

1. 12. 2014
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatuje, že záměr „Silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor – napojení I. etapy výstavby na stávající silnici v obci Nové Heřminovy“ nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Přehled událostí 2013

18. 11. 2013
podala Obec Nové Heřminovy prostřednictvím svého právního zástupce Krajskému soudu v Ostravě návrh na zrušení  Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje v části týkající se Nových Heřminov.

11. 12. 2013
předal přípravný výbor ve složení pan Jiří Pavelka st. (zmocněnec), pan JUDr. Rastislav Vlček (člen výboru) a paní Kateřina Beránková (členka výboru) vedení obce návrh na vyhlášení referenda k problematice přehrady. K návrhu byly přiloženy podpisové archy s 67 podpisy občanů obce, čímž byla splněna podmínka daná zákonem.

27. 12. 2013
vrátilo vedení obce Přípravnému výboru jeho návrh i s podpisovými archy s výzvou k odstranění vad. Tento postup obec zvolila na základě právního rozboru předloženého návrhu. Přípravný výbor na tuto výzvu nereagoval včas, termín k odstranění vad vypršel.

HEŘMINOVSKÁ PŘEHRADA JE ZCELA ZBYTEČNÁ A KONFLIKTNÍ

Hnutí DUHA Jeseníky ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz

Stránky vyrobeny díky podpoře Nadace Via 2022